dienstdokters / huisartsenwaarneming rond de klok, in en om Amsterdam

Dienstdokters verzorgt als non-profit organisatie dagwaarnemingen en ANW diensten; voor en door huisartsen
in Amsterdam, Amstelveen, Zaandam/Waterland, Rijnland en omstreken

www.dienstdokters.nl